Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Organizatorzy
Patronat
Partnerzy

Prelegenci

Zaproszenie do wygłoszenia prelekcji otrzymali m.in.:

Magda Gałach

Dyrektor Departamentu Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, doktor nauk technicznych w dyscyplinie biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. Z archiwami państwowymi związana od 2016 r. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z dokumentami elektronicznymi. Posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami IT oraz w kierowaniu zespołami projektującymi, wytwarzającymi i wdrażającymi systemy informatyczne. Jest kierownikiem projektu Archiwum Dokumentów Elektronicznych, którego celem jest budowa systemu informatycznego umożliwiającego przekazywanie, przejmowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej.

Martyna Horęda

Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Systemów w Ministerstwie Cyfryzacji. Absolwentka kierunku Informatyka i Ekonometria na Uniwersytecie Łódzkim. Posiada wieloletnie doświadczenie menadżerskie w zarządzaniu interdyscyplinarnymi projektami IT oraz kierowaniu zespołami tworzącymi i sprzedającymi rozwiązania informatyczne. Jest doświadczonym praktykiem w zakresie budowy, wdrażania i rozwoju systemów informatycznych. Zajmowała kierownicze stanowiska w sektorze usług IT dla bankowości oraz usług pocztowych. W Ministerstwie Cyfryzacji od lutego 2017r., między innymi odpowiada za realizację projektów obejmujących elektroniczne doręczenia, wchodzących w skład programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”.

Tomasz Kelner

Członek Zespołu ds. wdrożenia EZD w UMWD, kierownik Działu Systemów w Wydziale Systemów Informatycznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Katarzyna Lenczyk-Woroniecka

Dyrektor Wydziału Audytu Wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Członek Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, dyplomowany audytor sektora publicznego (CGAP), certyfikowany audytor Ministerstwa Finansów (698/2004), Internal Quality Assessment/Validator, posiada  międzynarodowy certyfikat zapewnienia zarządzania ryzykiem (CRMA). Autorka publikacji w magazynach i zeszytach naukowych oraz  polskiego tłumaczenia arkuszy do samooceny według metodologii IIA Global z podręcznika Quality Assessment Manual i podręcznika IIA Global „Rola audytu w zarządzaniu sektorem publicznym”.

Roman Łożyński

Informatyk, absolwent Politechniki Warszawskiej; od 2015 r. zastępca burmistrza Giżycka.

Mariusz Madejczyk

Pełnomocnik Ministra  Cyfryzacji ds. współpracy z administracją rządową i samorządową RP. Dyrektor Biura Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych, komórki organizacyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, gdzie realizowane jest przedsięwzięcie EZD PUW. Od czerwca 2018 r. dyrektor Oddziału NASK w Białymstoku, w którym realizowany jest projekt EZD RP. Absolwent Wydziału Informatyki Politechniki w Białymstoku. Od 1998 r. do dnia dzisiejszego ściśle związany z administracją rządową. Od 1999 r. był zastępcą Dyrektora, a od 2005 r. – Dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki – Terenowego Banku Danych  w Białymstoku. Od 2005 r. nieprzerwanie jest pełnomocnikiem Wojewody Podlaskiego ds. informatyzacji, od 2008 r. – pełnomocnikiem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ds. integracji i standaryzacji rejestrów publicznych, a od stycznia 2010do października 2011 r. był pełnomocnikiem MSWiA ds. standaryzacji i integracji systemów teleinformatycznych administracji publicznej.

 

Rafał Nowakowski

Kierownik Działu Obsługi Administracyjnej w Wydziale Organizacyjnym UMWD, koordynator zespołu ds. wdrożenia EZD w UMWD, współpracownik Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu.

Krzysztof Paternoga

Administratywista, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich w Starostwie Powiatowym w Giżycku.

Artur Prasal

Kierownik Oddziału ds. Elektronicznego Urzędu w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami Urzędu Miasta Łodzi. Realizuje zadania związane z wdrożeniem i utrzymaniem systemu do zarządzania dokumentacją, w tym koordynacji czynności kancelaryjnych, podpisu elektronicznego, zarządzania usługami elektronicznymi. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1998 r. pracownik Urzędu Miasta Łodzi. W latach 2009–2011 członek grupy roboczej powołanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, odpowiedzialnej za opracowanie założeń nowej Instrukcji kancelaryjnej. W latach 2013–2015 współprzewodniczący grupy ds. elektronizacji usług administracji, powołanej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach inicjatywy Linia Współpracy. Głównym przedmiotem zainteresowania zawodowego są procedury administracyjne dotyczące realizacji usług publicznych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji dotyczących prawnych aspektów informatyzacji administracji.

Magdalena Różańska

Ukończyła podyplomowe studia na kierunku „Administrator Bezpieczeństwa Informacji” na Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie oraz ”Pozyskiwanie i ochrona informacji” na Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie. Posiada kompetencje i uprawnienia Audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO/IEC 27001:2013 oraz Audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO/IEC 27001:2013. Jest członkiem Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych oraz Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Szkoli i uczestniczy w konferencjach i seminariach jako referent. Archiwista; pracuje w oparciu o normy z zakresu bezpieczeństwa informacji, teleinformatyki oraz odtwarzania po awarii.

Magdalena Sawicka

Kierownik oddziału Obsługi i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych oraz Szkoleń w Biurze Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Kieruje zespołem odpowiedzialnym za wdrażanie i rozwój jednolitego systemu EZD PUW w administracji publicznej RP. W latach 2000–2010 pracownik Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki – Terenowego Banku Danych w Białymstoku. W roku 2010 pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. pilotażowego wdrożenia elektronicznego zarządzania dokumentami i uczestnik prac zespołu MSWiA ds. opracowywania nowej „elektronicznej” instrukcji kancelaryjnej.

Grzegorz Sroka

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Informatyka i Ekonometria. W dziale sprzedaży Brother od 2012 roku. Służy doradztwem w doborze odpowiednich rozwiązań. W swoich wystąpieniach wskazuje obszary na jakie warto zwrócić uwagę optymalizując środowisko druku. Ukazuje korzyści, jakie niesie za sobą możliwość outsourcingu w tym zakresie. W wolnych chwilach oddaje się swojej pasji, jaką jest snooker.

Dorota Szymańska

Inspektor wojewódzki w Biurze Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Kieruje Help Deskiem EZD PUW. Od 2011 r. współpracuje przy wdrożeniu, utrzymaniu i rozwoju systemu EZD PUW z jednostkami administracji publicznej.

Paweł Wlezień

Kierownik Archiwum Zakładowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Od blisko 20 lat archiwista zakładowy, z wykształcenia historyk. Posiada bogate doświadczenie związane nie tylko z pracą w archiwum czy kierowaniem tą specyficzną komórką organizacyjną, ale również z organizacją pracy kancelaryjnej współczesnej administracji. Od kilku lat aktywnie uczestniczy i poznaje zagadnienia związane z elektronicznymi systemami zarządzania. Uczestniczy we wdrażaniu systemów EZD w administracji rządowej, szkoląc pracowników i współpracując przy przygotowaniu normatywów wewnętrznych. Od wielu lat prowadzi szkolenia dotyczące zasad kancelaryjnych i archiwalnych. Autor bloga o tematyce archiwalnej i systemach EZD – www.o-archiwum.pl.

Małgorzata Włodarczyk

Kierownik Wydziału Archiwum w Najwyższej Izbie Kontroli, koordynator czynności kancelaryjnych, historyk ze specjalnością archiwalną. Praktyk w opracowywaniu instrukcji kancelaryjnych i archiwalnych oraz jednolitych rzeczowych wykazów akt. Głównym przedmiotem zainteresowania zawodowego jest problematyka zarządzania dokumentacją w administracji, wartościowanie archiwalne oraz stosowanie dokumentu elektronicznego w praktyce administracyjnej. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w pracy archiwalnej: prowadzenie archiwum zakładowego w administracji, archiwum wyodrębnionego, w tym archiwum akt tajnych, nadzór nad działalnością przechowalniczą i archiwizacyjną w prywatnej firmie archiwizacyjnej. Obecnie jest kierownikiem archiwum zakładowego.

Marek Zagórski

Ukończył Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny, kierunek Pedagogika oraz podyplomowe studia w zakresie finansów i bankowości w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Od kwietnia br. jest Ministrem Cyfryzacji.  Od 2016 r. był sekretarzem stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, gdzie nadzorował m.in. prace departamentów: Prawnego, Kompetencji Cyfrowych, Polityki Geoinformacyjnej, Rozwoju Usług Cyfrowych i Otwartości Danych, Telekomunikacji, Zarządzania Danymi.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2018 PRESSCOM Sp. z o.o.